SPRÁVA BYTŮ A NEMOVITOSTÍ

Profesionální předseda společenství

Profesionální výkon funkce statutárního orgánu společenství.

Nechce nikdo v domě převzít odpovědnost?

Je pro Vás funkce předsedy zatěžující?

Máte problém vůbec někoho zvolit?

Je stále složitější orientace v právních předpisech?

Máme pro vás řešení

Zajistíme pro Váš dům profesionální výkon funkce statutárního orgánu společenství a převezmeme odpovědnost za Vaše Společenství vlastníků.

Výhody převzetí povinností
Předsedy SVJ

 • Externí předseda převezme plnou zodpovědnosti za správu domu SVJ.
 • Zázemí právních služeb zajištěných advokátní kanceláří.
 • Optimalizace nákladů a objemů dodávek od dodavatele služeb pro vaši nemovitost (energie, teplo, voda, plyn, pojištění, revize a porevizní opravy, výběrová řízení apod.).
 • Pravidelné informační výstupy a přehledy činností dostupné všem vlastníkům.
 • Flexibilita – časová přizpůsobivost potřebám domu a vlastníkům.
 • Osobní přítomnost je samozřejmostí, jsme dle dohody v daný čas přímo na domě.

Nezasahujeme do rozhodovacích pravomocí vlastníků, řídíme se rozhodnutím vlastníků.

Profesionální předseda společenství vlastníků
Rozsah činností

 • Správa domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci vrcholného orgánu.
 • Uzavírání smluv na základě rozhodnutí shromáždění společenství.
 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku.
 • Běžnou agendu – stížnosti, doporučení a žádosti od členů.
 • Informování členů (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění v domě a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu.
 • Zajištění plnění usnesení ze schůzí shromáždění společenství, kterému odpovídá za svou činnost.
 • Svolávání shromáždění vlastníků – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování, zápis z jednání.
 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic.
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů.
 • Vedení a archivaci zápisů a usnesení a jejich případnou skartaci.
 • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu při zachování kvality služeb.
 • Včasné plnění závazků vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek.
 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům, zejména úhradu dluhů.
 • Pravidelnou kontrolu objektu a ve spolupráci s odbornou firmou odstranění drobných závad.