K vyřízení náležitostí u správce je zapotřebí mít:

Z

Vyrozumění o vkladu do katastru nemovitostí k dané jednotce.

Jak a kde získat výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina, která uvádí stav nemovitosti či souboru nemovitostí k datu vyhotovení tohoto výpisu. Výpisu z katastru nemovitostí je taktéž označován jako List vlastnictví.

List vlastnictví se váže k fyzické či právnické osobě a jsou na něm uvedeny jednotlivé nemovitosti, které osoba vlastní. Jsou zde uvedena všechna omezení vlastnického práva (věcná břemena, zastání právo smluví, předkupní právo, prohlášení konkursu podle insolventního zákona a jiná omezení vlastnického práva) a právní vztahy k nemovitostem, kde je uvedeno například to, zda je nemovitost předmětem společného vlastnictví manželů, že je nemovitost předmětem soudního sporu, vyvlastňovacího řízení apod.

Co výpis obsahuje?

Výpis z katastru je rozdělen celkem na 6 částí s písmenným označením A – F.

Část A – informace o vlastníkovi, spoluvlastnících a jejich podílech

Část B – identifikace nemovitostí včetně parcelního čísla, čísla popisná a evidenční, výměry, druhu a způsobu využití pozemku apod.

Část C – informace o omezeních vlastnického práva  – předkupní práva, zástavní práva, věcná břemena atd.

Část D – právní vztahy k nemovitosti – zápisy o vedených soudních sporech, podaných žalobách či uvedení informace, že je nemovitost předmětem společného jmění manželů apod.

Část E – uvedení dokumentů, na jejichž základě vlastník nemovitost nabyl – kupní smlouva, darovací smlouva, apod.

Část F – uvedení BPEJ, tedy bonitovaných půdně ekologických jednotek pozemkových parcel

Kde získat výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí lze získat osobně na katastrálním úřadě (seznam katastrálních úřadů) či na kontaktních místech Czechpoint, které se nachází na vybraných pobočkách České pošty a dále na krajských, městských a obecních úřadech.

Pro získání výpisu z KN bude potřebovat znát jméno a datum narození vlastníka příp. identifikační číslo právnické osoby. Vlastníka, parcelu či stavbu lze dohledat také na základě katastrálního území a čísla parcely nebo čísla popisného.

Výpis z katastru nemovitostí on-line

Pakliže nemáte možnost navštívit katastrální úřad či kontaktní místo Czechpointu osobně, lze využít možnost zaslání žádosti na katastrální úřad či možnost objednání výpisu z katastru nemovitostí on-line přímo na stránkách cuzk.cz. Stačí navštívit stránku „Nahlížení do katastru nemovitostí“ kde vyhledáte nemovitost zadáním katastrálního území a parcelního čísla (pozemek, dům, byt apod.) či adresou s číslem popisným (stavba, dům, byt).

V pravé části stránky si poté můžete vybrat, zda si přejete zakoupit úplný výpis z KN, částečný výpis z KN, informaci o pozemku či kopii katastrální mapy. Vyhotovení elektronické listiny je zpoplatněno, výsledná cena je dále spočtena v závislosti na počtu stran A4 listu vlastnictví (50 Kč za stranu). Po zaplacení poplatku (bankovním převodem, on-line kartou) vám bude zaslán výpis z KN na zadanou e-mailovou adresu.

Pokud si přejete vyhotovit výpis z KN v písemné formě, lze o výpis zažádat dálkově a po zaplacení správního poplatku vám bude zaslán na určenou adresu. V tom případě však počítejte s delší dobou vyřízení, a to až 30 dní.

Z

Budete-li hradit platby na účet SVJ inkasem, pak si vezměte sebou smlouvu, anebo alespoň číslo SIPO, budou-li úhrady prováděny bankovním převodem, nemusíte si SIPO zřizovat.

Kde najdu číslu SIPO? Jak zřídit SIPO?

SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Osobní spojovací číslo “číslo SIPO”

Spojovací číslo je vázáno na Vaši osobu jedná se o tzv. jedinečný identifikátor obdobně jako je číslo účtu v bance. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo Vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice, a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

Na dokladu SIPO ho najde v pravém horním rohu (tzv. Spojovací číslo):

Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO, potřebujete získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla je potřeba osobně navštívit pobočku České pošty, kde vyplníte formulář SIPO. Pro vyplnění formuláře SIPO budete potřebovat mít s sebou doklad totožnosti. Spojovací číslo Vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo Vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo platí po celou dobu Vašeho setrvání v systému SIPO a není možné jej změnit. V případě, že spojovací číslo není 3 roky využíváno, je automaticky zrušeno.

Více informací o službě SIPO naleznete na stránkách SIPO pro fyzické osoby

Z

Číslo bankovního účtu pro vyplácení přeplatků z vyúčtování.

Z

Předávací protokol mezi prodávajícím a kupujícím.

Vzor předávacího protokol k bytu naleznete zde: PDF | WORD